ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΣ

ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ κ.λ.π.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΤΟΥ ΜΟΝ. ΠΡΩΤ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Τα έξοδα παράστασης Δημάρχου ενέχουν θέση μισθού και συνεπώς επιτρέπεται η έκδοση διαταγής πληρωμής βάση του άρθρου 636Α ΚΠολΔ. Η παρεχόμενη εργασία ισοδυναμεί με οιωνεί σχέση εξαρτημένη εργασίας όπως προκύπτει από την εκ του νόμου υποχρέωση του Δήμου να καταβάλλει μηνιαίως και όπως ορίζει ο νόμος τα έξοδα παράστασης του οικείου Δημάρχου ...

(Υπόθεση του Γραφείου μας )

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΟ

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ -κ.λ.π.

ΔΕφ (Ακυρ) Αθ 258/2016

Δημοτικοί υπάλληλοι - Ανάκληση διορισμού - Παραποιημένη βαθμολογία τίτλου σπουδών - Λόγοι επιείκειας - Λόγοι υγείας διορισθέντα υπαλλήλου - Παραβίαση αρχών αναλογικότητας και χρηστής Διοίκησης -.

Κρίση ότι ανάκληση πράξης διορισμού δημοτικής υπαλλήλου μετά από 10ετία από το διορισμό της (λόγω παραποιημένης βαθμολογίας του τίτλου σπουδών της), αντίκειται στις αρχές της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης, εφόσον στερείται άλλων πηγών βιοπορισμού εκτός από την εργασία της και από συντάξεις του συζύγου της (π.χ. εισοδημάτων από ακίνητα) και η ίδια πάσχει από τετραπάρεση, διαβήτη, με ποσοστό αναπηρίας 90% και έχει πλήρη αδυναμία για εργασία, η οποία μάλιστα σύμφωνα με τις γνωματεύσεις, είναι εφ' όρου ζωής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ- ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κλπΕιρΜάσσητος 78/2016

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Απόρριψη ένστασης αοριστίας - Ανακριτικό Σύστημα στην Εκουσία και ο ρόλος του Δικαστή - Απόρριψη ένστασης δολίας περιέλευσης -.

Έννοια δολίας περιέλευσης. Υπαιτιότητα Τραπεζών. Απόρριψη ένστασης καταχρηστικής άσκησης. Διάσωση κύριας κατοικίας και οχήματος. Διαγραφή ποσοστού περίπου 90% συνολικών οφειλών ύψους 288.000,00 ευρώ περίπου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Ειρ. Χαλκ 654/2018 

Ρύθμιση οφειλών φυσικού προσώπου. Τελική μείωση οφειλής 52%

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΕιρΑθ 1237/2016

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Απόρριψη ενστάσεων πιστωτών. Διάσωση ολόκληρης της ακίνητης περιουσίας πλην της κύρια κατοικίας. Διαγραφή οφειλών ποσοστού 65%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΜονΠρΘεσ 6368/2016

Υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3869/2010 αιτούντος με ΜΟΝΑΔΙΚΟ πιστωτή το ΤΠΔ

Η εξαίρεση των οφειλών προς το ΤΠΔ παραβιάζει την αρχή της ισότητας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Συντάγματος, αφού αφενός μεν οι δανειολήπτες του Ταμείου θα εστερούντο αναιτιολογήτως των ευνοϊκών διατάξεων του ν. 3869/2010, αφετέρου δε τα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα θα υποχρεούντο να δέχονται την μείωση των χρηματικών τους απαιτήσεων μέσω της αναγκαστικής συμμετοχής τους στη διαδικασία του ν. 3869/2010 σε αντίθεση με το ΤΠΔ, που θα διατηρούσε αλώβητες τις δικές του απαιτήσεις. Δεκτή η έφεση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΑΣΙΚΟ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΑΙΓΙΑΛΟΣ  ΠΑΡΑΛΙΑ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ κ.λ.π.

 ΔΕφ (Ακ) Αθ 984/2016

Αυθαίρετες κατασκευές - Δασική έκταση - Ακύρωση απόφασης κατεδάφισης αυθαιρέτου σε δασική έκταση - Δασικός χαρακτήρας έκτασης - Έκδοση διοικητικής πράξης προ 11.6.1975 -.

Εκτάσεις που έχουν απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν από την 11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας, δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθούν κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 με πράξη του Δασάρχη ως δάση ή δασικές εκτάσεις ούτε να κηρυχθούν αναδασωτέες λόγω των επεμβάσεων αυτών...... Ενόψει τούτων, η επίδικη έκταση, αν και δασική (κατά τα έτη 1937 και 1945), κατά το τμήμα αυτής που πριν από το έτος 1975 απόλεσε νομίμως, με την ανέγερση της αποθήκης και την εξαίρεση από την κατεδάφιση της υπάρχουσας οικοδομής, το δασικό χαρακτήρα, δεν διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Κατόπιν τούτου, η προσβαλλόμενη απόφαση, κατά το μέρος που διατάχθηκε η κατεδάφιση των παραπάνω κτισμάτων, υφισταμένων νομίμως στην έκταση αυτή, δεν παρίσταται νομίμως αιτιολογημένη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Δ.Πρωτ. Χαλκ Α129/2017 

Υπόθεση Κορασίδας Αχλαδερής

Σε περίπτωση παράβασης εντός μη οριοθετημένου Αιγιαλού απαιτείται ειδικά με απιδεικτικά στοιχεία αιτιολογημένη κρίση της Λιμενικής Αρχής 

ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ- ΛΥΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ- ΔΙΚΑΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ


ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ- ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ- ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ